Privacy statement

Indien je solliciteert of een open sollicitatie achterlaat via deze website verzamelen wij jouw persoonsgegevens. In dit privacy statement vind je informatie over ons, welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan. Wij vinden het belangrijk dat je met een gerust gevoel jouw gegevens bij ons achter kunt laten en doen er alles aan om jouw gegevens goed te beschermen. Mocht je na het lezen toch nog vragen hebben, neem dan contact op met een van de recruiters van Grant Thornton.

Doeleinden van de gegevensverwerking 
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

1. Wervingsdoeleinden 
Wat houdt dit doeleinde in?
Wanneer je een van onze recruiters benadert, solliciteert op een vacature of je aanmeldt op de wervingswebsite van Grant Thornton, nemen wij de door jouw verstrekte persoonsgegevens op in onze wervingsdatabase. Wij verwerken jouw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met je op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij je informeren over nieuwe vacatures of je uitnodigen voor activiteiten die verband houden met werving.

Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde is jouw “toestemming”. Door jouw gegevens aan Grant Thornton te verstrekken stem je er uitdrukkelijk mee in dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor het hierboven beschreven doeleinde. Je hebt het recht om jouw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming vóór de intrekking.

Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
Voor dit doeleinde verwerken wij jouw contactgegevens, foto’s, informatie in het kader van de werving zoals jouw cv, werkervaring, opleidingsgegevens, etcetera en correspondentie met Grant Thornton over sollicitaties (waaronder getuigschriften, diploma’s, gegevens over beschikbaarheid, referenties, etcetera).

Reden vastlegging en verwerking gegevens

De belangrijkste reden van het vastleggen van jouw gegevens is om een mogelijke match met een van onze vacatures te onderzoeken. Wanneer je solliciteert op een specifieke vacature van Grant Thornton kunnen jouw gegevens ook worden gebruikt om een match met een andere vacature bij Grant Thornton te onderzoeken. Jouw gegevens kunnen we ook gebruiken om jou – tot 12 maanden na het solliciteren – op de hoogte te houden van vacatures en om mogelijkheden bij Grant Thornton te onderzoeken die aansluiten bij jouw profiel. Tot slot kunnen jouw gegevens worden gebruikt om statistische gegevens op te stellen die uitsluitend voor intern gebruik zijn.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
Voor dit doeleinde worden jouw persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Na het afronden van de sollicitatieprocedure bewaren we jouw gegevens nog maximaal 1 maand indien de functie niet aan jou is toegewezen. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor jou te hebben en jij hier toestemming voor hebt gegeven, kunnen wij jouw persoonsgegevens na beëindiging van de sollicitatieprocedure nog maximaal 12 maanden voor deze doeleinden bewaren.

2. Doeleinde om een arbeidsovereenkomst met jou aan te gaan 
Wat houdt dit doeleinde in?
Wanneer wij jou een dienstverband bij Grant Thornton aanbieden, verwerken wij jouw persoonsgegevens om een arbeidsovereenkomst op te stellen en te verwerken. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor het sluiten, uitvoeren en beëindigen van jouw arbeidsovereenkomst. Wij nemen jouw persoonsgegevens dan tevens op in onze HR-database.

Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
Je bent verplicht om Grant Thornton alle persoonsgegevens te verstrekken die Grant Thornton nodig heeft om jouw arbeidsovereenkomst uit te kunnen voeren en om Grant Thornton in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in verband met jouw arbeidsovereenkomst.

Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
Voor dit doeleinde verwerken wij voor zover relevant jouw contactgegevens, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, foto’s, burgerservicenummer, gegevens van jouw identiteitsbewijs of paspoort, verklaring van jouw arbeidssituatie, inschrijvingsnummer bij de KvK en btw-gegevens, informatie in het kader van de werving (zoals werkervaring en opleidingsgegevens), gegevens over jouw functie en positie, gegevens van jouw werkvergunning, beschikbaarheid, arbeidsvoorwaarden, belastinggegevens, verzekeringsgegevens, betalingsgegevens, locatie en organisaties.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
Voor dit doeleinde worden jouw persoonsgegevens na beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst bewaard (1) zo lang Grant Thornton wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te bewaren en (2) indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de juridische belangen van Grant Thornton te beschermen. Na het verstrijken van deze periode worden jouw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

3. Algemeen
Voor een optimale werking van de website verzamelen wij bij het bezoeken van deze website tevens de volgende gegevens:

  • Jouw IP adres en de (persoons)gegevens die je actief verstrekt via onze website.
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
  • Internetbrowser en apparaat type.
  • De verstrekking van deze persoonsgegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting. De verstrekking van jouw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de website.

Daarnaast verwerken wij de door jou zelf via onze website actief ingevoerde gegevens. De verstrekking van die gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de door jou gevraagde dienst/product te kunnen leveren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, tenzij je deze zelf invoert. In dat geval vindt verwerking plaats op basis van jouw toestemming.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij:

  • Wij daarvoor jouw ondubbelzinnige toestemming hebben.
  • Dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
  • Dat noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
  • Wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben.
  • Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen in dit privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit statement. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Rechten en contactgegevens
Je hebt het recht een verzoek in te dienen om inzage van en rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking van jouwbetreffende gegevens, alsmede het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en om overdracht van gegevens te vragen. Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer zwart te maken, ter bescherming van jouw privacy.

Indien en voor zover wij gegevens verwerken op basis van jouw toestemming heb je het recht de toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Je kunt ons bereiken via:
Email adres: privacy@nl.gt.com
Telefoonnummer: 088-676 9000
Postadres: Postbus 2259, 2400 CG Alphen aan den Rijn

Klachten, Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018.